Tag Archives: światło sterowane ze smartphona za pomocą sonoff

ODCHYLENIE OD SYTUACJI

Wszelkie odchylenia od takiej sytuacji traktuje się w potocznej wiedzy społecznej, jak w rozważaniach naukowych jako zjawiska pa­tologiczne.Stąd też niewywiązywanie się ze swoich obo­wiązków ekonomicznych względem własnej ro­dziny spotyka się z większym potępieniem mo­ralnym niż w przypadku takiego niewywiązy- wania się