//////Warto przeczytać
Słowa kluczowe
Zakupy ze stylistką
Polecane
    T2E7S7T

Archive for the ‘Socjologia a życie rodziny’ Category

Poszczególne czynno­ści wychowawcze przypadają w udziale odpo­wiednio wykwalifikowanym specjalistom.Procesy powstawania i zaniku grup, powsta­wania i zaniku określonych ról w określonych grupach obejmują oczywiście zmiany w grupach związanych z pracą zarobkową i zatrudnieniem. Szczególnie ważny dla formy i funkcji rodziny jest problem zatrudnienia kobiet poza rodziną, podnoszony w licznych badaniach i rozważa­niach. Problem ten wiąże się bezpośrednio z omawianym powyżej częściowym przejmowa­niem funkcji rodziny przez inne grupy i insty­tucje. Jest on jednoznaczny, jeśli idzie o ogra- i niczenia i zmniejszenie czasu, jaki kobieta może j poświęcać życiu rodzinnemu. Mniej określony ! i jednoznaczny oraz trudniejszy do uchwycenia i jest wpływ, jaki na życie rodzinne ma fakt kształtowania osobowości kobiety w procesie tej czy innej pracy zarobkowej; mówiąc inaczej, na ile i jak jej role pozarodzinne wpływają na jej role rodzinne.

Powiedzieliśmy: częściowo, gdyż kontakty międzyosobnicze w tych grupach nie są analogiczne jak w rodzinie (liczba dzieci w szkole, przed­szkolu itp.; kontakty w wyraźnie określonych godzinach poza miejscem zamieszkania; świado­mość wśród uczestników, że dana grupa nie jest rodziną, że ją niejako w pewnych sprawach zastępuje lub uzupełnia. Stąd mniejsza intym­ność, prywatność i osobistość wspomnianych kontaktów).Dla pełności obrazu nasuwa się jednak uwaga, iż wychowanie i socjalizacja w grupach poza­rodzinnych mogą stworzyć warunki dla pewnej uniformizacji oddziaływań, a co zatem idzie — do stworzenia wychowywanym jednostkom bar- dziej wyrównanych szans w kształtowaniu ich osobowości, w nabywaniu przez nie określonych postaw i wartości. Wydaje się również, iż wy­stępujące w zabiegach wychowawczych czynno­ści zestandaryzowane i ideacyjne nie pozostają bez wpływu na konieczność udziału rodziny w procesie wychowania, tzn. im więcej takich czynności — tym zmniejsza się zakres udziału rodziny w tym procesie.

Powiedzieliśmy, że wzrastająca liczba grup społecznych o określonym charakterze, jak i wzrastająca liczba i charakter ról w tych gru­pach uwypuklają określoną rolę rodziny; mó­wiąc dokładniej — pewne aspekty życia rodzin­nego, oparte przede wszystkim na silnych wzajemnych emocjach występujących między członkami rodziny. Ta sama sytuacja ogólnospo­łeczna skądinąd może prowadzić i prowadzi do zacierania pewnych funkcji pełnionych przez rodzinę, do przejmowania tych funkcji, z pew­ną ich modyfikacją, przez inne grupy czy insty­tucje społeczne. Szczególnie wyraźnie odnosi się to do zagadnień związanych z procesem socjali­zacji i wychowania. Szereg funkcji pełnionych tu tradycyjnie przez rodzinę zaczynają częściowo przejmować inne grupy lub organizacje, bądź też niejako konkurować z rodziną (szkoły, przedszkola, żłobki, organizacje młodzieżowe).

Do takich należą niewątpliwie środki i techniki umożliwiające kontrolę urodzin — czy też w innym sensie, zespół przedmiotów i urządzeń związanych z gospodarstwem domowym (o pro­blematyce mieszkaniowej mówiliśmy już oo- przednio). Oddziaływanie na życie rodzinne wy­żej wspomnianych wytworów było niejako za­mierzone, choć me zawsze może być taki zakres owego oddziaływania. Nie wszystkie skutki wprowadzenia tych wytworów mogą być za­mierzone, a nawet przewidziane. Na przykład posiadanie środków i technik zezwalających na kontrolę urodzin może mieć niezamierzony wpływ na zmniejszenie się dzietności rodzin lub na rolę kontaktów seksualnych itp Wpływ niektórych wytworów na jakieś fragmenty czy aspekty życia rodzinnego i ich oddziaływanie czy będziemy oceniać je pozytywnie czy nega­tywnie, można stwierdzić dopiero ex post i tym samym oddziaływanie takie można traktować jaką niezamierzoną.

Mając na uwadze tereny objęte lub obejmo­wane cywilizacją przemysłową dostrzega się, iż wraz z rozwojem tej cywilizacji środowisko naturalne oddziałuje na życie społeczne coraz bardziej za pośrednictwem środowiska sztucz­nego. Można jednak, oczywiście, wskazać sytu- acje-przykłady, w których wpływ środowiska naturalnego akcentuje się ze zróżnicowaną siłą (np. typowe warunki w powiązaniu ze środowi­skiem naturalnym mieszkańców wsi a podobne warunki w dużych miastach; typowe warunki w powiązaniu ze środowiskiem naturalnym na Nowej Gwinei a podobne warunki w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej itp.).Można wyodrębnić tyle rodzajów i fragmen­tów srodowiska sztucznego, ile wyodrębnia się rodzajów i fragmentów życia społecznego w ogolę. Niektóre z nich jednak wpływają na żvcie rodzinne w sposób bardziej bezpośredni.”